Nowe możliwości wsparcia na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

Nowe możliwości wsparcia na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

Z badań prowadzonych w ramach projektu „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy” wynika, że częstym problemem pracowników służb zatrudnienia jest brak umiejętności pracy z osobami, które posiadają zaburzenia psychiczne (zwłaszcza po COVID-19), psychicznie chorymi, po kryzysach i/lub osobami z niepełnosprawnością z tego wynikającą. Co więcej, często nie potrafią takiej osoby rozpoznać. Przyczynia się to do dalszego pozostawania takich osób poza rynkiem pracy, gdy przy zachowaniu właściwego podejścia ze strony pracowników PUP, skierowaniu do odpowiednich specjalistów, możliwa jest aktywizacja zawodowa takich osób. Na początku, zazwyczaj na chronionym, później także na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Instytut Niemiec i Europy Północnej oraz Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, prowadzony jest pilotaż nowych rozwiązań dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną.

Głównym celem jest dążenie do trwałej aktywizacji zawodowej osób z tej grupy, obejmującej przede wszystkim podejmowanie zatrudnienia i utrzymanie go przez ww. osoby. Celem modelu jest wypracowanie mechanizmów zapewniających udzielanie ww. osobom kompleksowej i  zindywidualizowanej usługi polegającej na wspieraniu ich przy wchodzeniu bądź powrocie na rynek pracy.

W ramach realizowanej usługi przewiduje się zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną:

  • wsparcia we wchodzeniu, powrocie i poruszaniu się na rynku pracy poprzez diagnozę sytuacji zawodowej, opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej (IŚZ), zapewnienie wsparcia specjalistycznego – psychologicznego i psychiatrycznego, podniesienie kompetencji miękkich i zawodowych, określenie ścieżki rozwoju zawodowego oraz dążenie do trwałego zatrudnienia,
  • wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu wsparcia tych osób,
  • stworzenia bazy pracodawców chętnych do współpracy tj. zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w ramach tego zadania przetestowany zostanie bon na zatrudnienie w ramach, którego zostaną  zrefundowane dla pracodawcy koszty zatrudnienia chorej psychicznie osoby bezrobotnej. Wsparcie powinno umożliwić przełamanie niechęci pracodawców do zatrudniania osób z tego rodzaju problemami.

Aby dowiedzieć się więcej o aktualnym etapie działań Projektu, odwiedź stronę www.trzy-wyzwania.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z koordynatorem, dr Tomaszem Czubarą: biuro@iniep.pl.

Projekt: „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”
Projekt pilotażowy finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizacje projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Podstawa prawna – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2022 r. poz. 690)

Może to Ci się spodoba

Organizacja pracy 0 Comments

Pielęgnacja auta, a najczęściej popełniane błędy

Każdy kto będzie chciał samodzielnie myć swój samochód musi do tego podejść z głową, ponieważ bardzo prosto można doprowadzić do jego zniszczenia. Teoretycznie wydaje się, że pielęgnacja samochodu jest prosta,

Organizacja pracy 0 Comments

Jak dobrze zorganizować automatyzację stanowisk roboczych?

Firmy przemysłowe poniekąd zobligowane są do wprowadzania zautomatyzowanych rozwiązań technologicznych. Dzięki robotyce bowiem praca jest sprawniejsza, wydajniejsza, a przez to i bardziej ekonomiczna. Jednak, aby systemy te działały sprawnie muszą

Organizacja pracy 0 Comments

Firmom coraz trudniej zatrzymać najlepszych pracowników

Na całym świecie rośnie popularność technologii, które umożliwiają pracę zdalną. To oznacza, że pracodawcy mogą sięgać na różne rynki, nawet najbardziej oddalone od ich siedziby, by pozyskać najlepszych pracowników. Zatrzymanie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź