Przybywa upadłości osób prywatnych

Przybywa upadłości osób prywatnych

Od początku roku do połowy czerwca w Polsce upadło już 490 osób prywatnych. Najwięcej upadłości dotknęło mieszkańców Mazowsza, najmniej woj. opolskiego. Według przewidywań Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor w tym roku bankructwo może ogłosić ponad 1000 osób.

Nowa ustawa o upadłości konsumenckiej działa. Po niecałych sześciu miesiącach jej obowiązywania bankructwo ogłosiło kilka razy więcej osób niż pod rządami poprzednich przepisów przez ponad 5 lat upadłość. – Przy takim tempie, można już śmiało szacować, że liczba upadłości osób prywatnych przekroczy w tym roku tysiąc – uważa Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

MIESIĄC LICZBA UPADŁOŚCI
STYCZEŃ 2
LUTY 25
MARZEC 59
KWIECIEŃ 118
MAJ 156
16 CZERWCA 130

     Źródło: BIK i BIG InfoMonitor

Eksperci Grupy BIK, w której skład wchodzi Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMoniotor przyjrzeli się sytuacji ogłaszających bankructwo. Wśród 253 osób, które upadły do 8 maja, przeważały kobiety. Pań było 135 podczas gdy mężczyzn 118. Średnia wieku wyniosła 48 lat. Najmłodsza osoba – kobieta miała 22 lata, a najstarsza 79 lat.

Spośród przenalizowanych 253 osób, 34 nie miały w kraju jakichkolwiek zobowiązań wobec banków, a kolejnych 49 miało kredyty nieprzekraczające 20 tys. zł. Zapewne na ich decyzję o ogłoszeniu upadłości wpłynęło zadłużenie zagranicą oraz inne pozabankowe problemy finansowe – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak. – 219 upadłych, którzy mieli zadłużenie w polskich bankach, było im winnych blisko 36 mln zł – dodaje. Przeciętna kwota kredytów bankowych osoby ogłaszającej upadłość wyniosła 163,7 tys. zł. Jednak długi bankruta rekordzisty liczone były już w milionach – 1,75 mln zł, ponad 1 milion złotych do oddania bankom miało też jeszcze trzech upadłych.

Maksymalny czas opóźnienia spłaty kredytów upadłego to 4285 dni, średnio okres opóźnień sięga 700 dni.

Prawie co trzeci bankrut pochodzi z Mazowsza

W dotychczasowych statystykach dotyczących ogłaszania upadłości zaskakująca jest przewaga mieszkańców Mazowsza nad Ślązakami. Z 360 osób, których dotknęło bankructwo do końca maja, 109 pochodzi z woj. mazowieckiego, a z drugiego na liście woj. śląskiego jest jedynie 36 upadłych. – Wygląda na to, że w centralnej Polsce świadomość działania nowego prawa jest największa, bo jeśli chodzi o liczbę dłużników znajdujących się w tarapatach, to z raportów BIG InforMonitor wynika, że dominuje Śląsk. Dlatego też można się spodziewać, że pod względem liczby ogłoszonych upadłości, Ślązacy wkrótce zaczną doganiać Mazowsze – mówi prezes BIG InfoMonitor.

Województwo LICZBA UPADŁOŚCI DO KOŃCA MAJA
MAZOWIECKIE 109
ŚLĄSKIE 36
WIELKOPOLSKIE 35
KUJAWSKO-POMORSKIE 32
ZACHODNIOPOMORSKIE 26
ŁÓDZKIE 24
ŚWIĘTOKRZYSKIE 19
POMORSKIE 17
PODKARPACKIE 15
DOLNOŚLĄSKIE 13
MAŁOPOLSKIE 12
LUBELSKIE 7
PODLASKIE 6
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6
OPOLSKIE 4

      Źródło: COIG

Nie da się uciec od alimentów i renty odszkodowawczej

Ogłoszenie upadłości to jednak nie tylko ucieczka od długów, ale przede wszystkim utrata wszystkiego co się posiada. Upadły może co najwyżej zostać z kwotą na wynajem mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy, ewentualnie zachować nieruchomość w wyjątkowych przypadkach, gdy zgodzą się na to wierzyciele. Poprzez upadłość nie da się uniknąć, ani umorzyć alimentów czy uchylić od płacenia rent odszkodowawczych, sądowych kar grzywny i obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za dokonaną krzywdę. Procedury utrudniają też wcześniejsze wyprowadzenie majątku, sądy kontrolują w urzędach skarbowych historię podatnika z ostatnich pięciu lat. Sąd sprawdza też w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość. Jeśli tak, nie może skorzystać z upadłości.

Złe przygotowanie do upadłości oddala ją o 10 lat

Nieprawidłowo przygotowany wniosek o upadłość, bez właściwych podstaw może zostać przez sąd oddalony. Samo postępowanie w sprawie upadłości może też zostać umorzone – jeśli wnioskujący nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku i koniecznych dokumentów.  W okresie wykonywania, zatwierdzonego przez sąd planu spłaty wierzycieli (plan może być realizowany  do 36 miesięcy), upadły  nie może rozporządzać majątkiem w sposób, który mógłby zagrozić realizacji planu spłaty wierzycieli np. zaciągać kredytów, wyprzedawać majątku.  Możliwe jest to wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach i pod warunkiem uzyskania zgody sądu.

Do złożenia wniosku jak i do samego postępowania upadłościowego warto dobrze się przygotować. Co do zasady ponowna możliwość zgłoszenia wniosku o upadłość  możliwa jest dopiero po upływie 10 lat. Wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony, m. in. gdy:

– w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku w stosunku do dłużnika prowadzone było postępowanie upadłościowe zakończone umorzeniem zobowiązań w całości lub w części, chyba, że niewypłacalność lub zwiększenie jej stopnia nastąpiło z przyczyn niezależnych od dłużnika,

– prowadzone postępowanie upadłościowe zostało umorzone z innych przyczyn niż wniosek upadłego.

Nowe prawo sprzyja wnioskującym o upadłość  ubiegać

Z pewnością powodem umorzenia postępowania nie będzie brak pieniędzy na pokrycie kosztów postepowania, jak miało to miejsce pod rządami poprzedniej ustawy. Z pomocą przychodzi Skarb Państwa. Jeśli to możliwe, to poniesione wydatki odbiera  z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego.

Korzystniej dla konsumentów przedstawia się również sam sposób orzekania o upadłości. Zgodnie z regułami poprzedniej ustawy to zainteresowany musiał udowadniać istnienie nadzwyczajnych okoliczności uprawniających go do złożenia wniosku. Obecnie to sąd bada czy niewypłacalność powstała na skutek działań umyślnych lub rażących zaniedbań dłużnika. Nowe regulacje uwzględniają odniesienie do  względów słuszności i względów humanitarnych. Sąd wyjątkowo może orzec upadłość konsumenta, jeśli okaże się np., że ten zadłużył się ponad miarę na skutek niewiedzy, braku znajomości prawa lub niezrozumienia konstrukcji formalnych umów zawieranych z różnymi instytucjami finansowymi. Z kolei na względy humanitarne może powołać się osoba, której podeszły wiek i stan zdrowia uniemożliwia podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej, zaś wysokość emerytury otrzymywanej po zajęciu komorniczym nie pozwala na normalne funkcjonowanie.

Obecnie upadłość można ogłosić także w sytuacji, gdy chodzi o jednego wierzyciela, co wcześniej nie było możliwe. Kolejnym udogodnieniem jest skrócony z 5 do 3 lat maksymalny okres spłaty zobowiązań konsumenta w ramach planu spłaty, który poprzedza umorzenie pozostałych zobowiązań i definitywne zakończenie postępowania upadłościowego.

Wcześniej na 1875 wniosków ogłoszono 36 upadłości

Przez pierwsze niecałe trzy lata obowiązywania poprzedniej ustawy (kwiecień 2009-2011) o upadłości konsumenckiej, do sądów wpłynęło 1875 wniosków. Sądy ogłosiły w tym czasie upadłość w zaledwie 36 przypadkach. Wnioski odrzucane były przeważnie po połowie z powodu braków formalnych jak również ze względu na niewystarczające środki na przeprowadzenie procesu.

O BIG InfoMonitor:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. W 2014 roku BIG InfoMonitor udostępnił swoim klientom ponad 15,3 mln raportów. Łącznie z bazami BIK posiada dostęp do 6 mln 100 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – nowoczesne narzędzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Certyfikat pomaga uzyskać przewagę w działaniach handlowych, wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż.

Może to Ci się spodoba

Kariera 0 Comments

40 proc. młodych Polaków rozważa emigrację zarobkową ze względów finansowych

Blisko połowa Polaków w grupie od 18 do 24 roku życia nie ma pieniędzy na opłacenie podstawowych rachunków. Większość z nich woli opuścić kraj niż zaciągać kolejne zobowiązania. O emigracji zarobkowej myśli 40

Kariera 0 Comments

Średni koszt wyprawki szkolnej w tym roku to 683 zł. To ponad połowa minimalnego wynagrodzenia w Polsce

Na szkolną wyprawkę rodzice wydadzą w tym roku średnio niemal 700 zł – wynika z badania przeprowadzonego przez PBS na zlecenie firmy Provident Polska. To ponad 53 proc. minimalnego wynagrodzenia netto w Polsce. Najwyższe wydatki

Finanse 0 Comments

Startuje program „Rodzina 500 plus”

1 kwietnia rusza program „Rodzina 500 plus”. Rodzice i opiekunowie otrzymają miesięcznie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze w przypadku udokumentowania niskich dochodów. Wnioski o przyznanie środków z rządowego programu można